ליקויי בנייה

  תאריך:

לכבוד:

 

 

 

 

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בניה

 

אני הח"מ נתבקשתי ע"י ……….. לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בניה בהנחת ריצוף בדירתו, שנמצאת בכתובת:

כתובת: …………………………

הנכס הוא דירה בבית מגורים  בן כ- 16 שנה.

בדיקת הבית נערכה בתאריך ………. לצורך  רישום ליקוים בהנחת ריצוף בדירה.

 

לא נעשתה בדיקת היתר בניה, התאמתו מבנה להיתר והעמדת מבנה במגרש

כי אין בזה משמעות בסוג הבדיקה.

 

חוות הדעת בדק בית המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

 

 

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט.

 –

 

א. עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

 

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

 

  1. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכוניו ונספחיו.
  2. תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
  3. מפרט כללי לעבודות בנייה – בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)

במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.