ליקויי בנייה

פיקוח בנייה > פיקוח בניה תיאום ומעקב

פיקוח בניה תיאום ומעקב

שלב ג' – תאום ומעקב אחר ביצוע

השלב האחרון של פיקוח בניה הינו הביצוע עצמו והפיקוח בעת מסירתו של המבנה.

 

 • דווח לשוטף למזמין על ביצוע הפרויקט, הן מבחינת המחירים ולוח הזמנים והן מבחינת המחירים והמסגרת התקציבית.
 • פיקוח ומעקב אחר המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, עדכון התקציב במקרה של חריגות ודווח למזמין על כל מקרה כזה כולל מקור הסטייה וסיבתה (כגון: שינויים במדד, שינוי פרוגרמה, שינוי תכנון וכו').
 • פיקוח בניה ומעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוח זמנים מוסכם ודווח למזמין, הקפדה על קיום לוח הזמנים ע"י המבצעים, דווח למזמין במקרה של סטיות מהלוח המוסכם תוך הסברת סיבות הסטייה והמלצה לגבי הצעדים של המזמין לנקוט במקרים אלה.
 • עריכת ישיבות תאום לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערכת הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים. סיכום בכתב על ישיבות אלו ודווח למזמין.
 • פיקוח בניה צמוד במהלך כל תקופת הבנייה. ניהול יומי עבודה המשקפים את עבודת הקבלן, דרישות הפיקוח והמזמין, והנחיות תכנון מטעם הפיקוח.
 • דיווח שוטף למזמין על התקדמות העבודה.
 • פיקוח בניה ומעקב צמוד על טיב העבודה והחומרים.
 • ביצוע מסירת הקבלן בשיתוף היועצים המקצועיים.
 • קבלת תכניות as-made מהקבלן.
 • עזרה בטיפול עם הקבלן בקבלת אישורי הרשויות וקבלת טופס 4 .
 • תקופת ההתקשרות תכלול את תקופת הבדק של 12 חודש מיום קבלת טופס 4.